Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954

  Lịch Sử

Kháng chiến chống thực dân pháp là 1 trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta. Cùng tìm hiểu đường lối kháng chiến giai đoạn 1946-1954 qua DinhNghia.INFO để nắm được thông tin lịch sử

Toàn dân kháng chiến chống thực dân pháp

Hoàn cảnh lịch sử đề ra  đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954

Tháng 11/1946 quân Pháp mở nhiều cuộc chiếm đóng các thành phố và địa phương tại Việt Nam. Chúng chiếm đóng Tp. Hải Phòng sau đó là thị xã Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó chúng còn gây nhiều cuộc khiêu khích sau khi đổ bộ lên vào Đà Nẵng. Tại Hà Nội thực dân Pháp đã tàn sát đồng bào ta một cách dã man.

Trước tình hình đó TW Đảng đã chỉ đạo tìm cách liên lạc với phía Pháp với mục đích muốn giải quyết vấn đề bằng biện pháp thương lượng và đàm phán. Bên cạnh đó quân Pháp còn gửi tối hậu thư đòi kiểm soát an ninh trật tự ở Thủ đô bằng việc tước vũ khí của tự vệ Hà Nội.

Trước tình hình đó Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp Hội nghị mở rộng tại làng Vạn Phúc vào ngày 19-12-1946. Hội nghị này được chủ trì bởi Hồ Chí Minh để hoạch định chủ trương đối phó. Tại hội nghị này Đảng ta đã đề ra đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954.

Hội nghị cho rằng hành động của Pháp chứng tỏ chúng cố ý muốn cướp nước ta một lần nữa. Hội nghị đã cử phái viên đi gặp phía Pháp để đàm phán, song không có kết quả. Hội nghị cũng đưa ra nhận định hòa hoãn nữa sẽ dẫn đến họa mất nước – khả năng hòa hoãn không còn. Trước tình hình đó, Hội nghị đã quyết định hạ quyết tâm phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cuộc kháng chiến này được chỉ đạo chủ động tiến công trước khi thực dân Pháp thực hiện màn kịch đảo chính quân sự ở Hà Nội. Vào lúc 20 giờ ngày 19-12-1946 mệnh lệnh kháng chiến được phát đi. Sau mệnh lệnh tất cả các chiến trường trong cả nước đã đồng loạt nổ súng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, được phát vào lúc rạng sáng ngày 20-12-1946 trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954

Quá trình hình thành đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954 của Đảng được hình thành, bổ sung, hoàn chỉnh qua thực tiễn. Trung ương Đảng và Hồ Chí Minh đã chỉ đạo kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị với ngoại giao để làm thất bại âm mưu của Pháp định tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam.

Thường vụ Trung ương Đảng mở Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào ngày 19-10-1946 do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì. Hội nghị đề ra nhận định “ Không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh Pháp”.

Cũng tại hội nghị Đảng ta đã đề ra những biện pháp, chủ trương cụ thể cả về tổ chức và tư tưởng. Hồ Chí Minh đã nêu lên chỉ thị Công việc khẩn cấp bây giờ (5-11-1946) những việc có tầm toàn cục khi bước vào cuộc kháng chiến toàn cục và khẳng định lòng tin vào thắng lợi cuối cùng.

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954 được thể hiện tập trung trong ba văn kiện lớn. Các văn bản này bao gồm  văn kiện Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12-12-1946); Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19-12-1946); tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Trường Chinh.

Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954

Mục đích kháng chiến

Kế tục và phát triển sự nghiệp Cách mạng Tháng Tám- “Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược – Giành thống nhất và độc lập”.

Tính chất kháng chiến

“Là một cuộc chiến tranh tiến bộ Vì tự do, độc lập, dân chủ và hòa bình”. “Cuộc kháng chiến của dân tộc ta là một cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân, chiến tranh chính nghĩa. Nó có tính chất toàn dân, toàn diện và lâu dài”. Đó là cuộc kháng chiến có tính chất dân chủ mới và dân tộc giải phóng.

Phương châm tiến hành kháng chiến

Tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, dựa vào sức mình là chính, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài.

Kháng chiến toàn dân

Thực hiện mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài. “Bất kỳ đàn ông đàn bà không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kỳ người già, người trẻ. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp”. thực hiện mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một pháo đài.

Kháng chiến toàn diện

Đánh địch về mọi mặt: Ngoại giao, kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa.

Kháng chiến lâu dài 

Kháng chiến trường kỳ nhằm chống âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp. Từ đó có thời gian phát huy yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của nước ta. Có cơ hội chuyển hóa tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn địch đến chỗ ta mạnh hơn địch, đánh thắng địch.

Dựa vào sức mình là chính

“Phải tự cấp, tự túc về mọi mặt”. Việt Nam hiện tại đang bị bao vây bốn phía.Nước ta phải tự lực cánh sinh do chưa được nước nào giúp đỡ. Kể cả sau này khi nước nhận được sự giúp đỡ của các nước cũng không được ỷ lại.

Triển vọng kháng chiến

Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn, song nhất định thắng lợi.

nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân pháp 1946-1954
Nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954
Tham khảo:
http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/4055/cuoc-khang-chien-chong-thuc-dan-phap-1946-1954
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%9Di_k%C3%AAu_g%E1%BB%8Di_to%C3%A0n_qu%E1%BB%91c_kh%C3%A1ng_chi%E1%BA%BFn

LEAVE A COMMENT